Horní Tošanovice - obrys regionu
Dolní Tošanovice - obrys regionu
Třanovice - obrys regionu
Vělopolí - obrys regionu
Ropice - obrys regionu
Střítež - obrys regionu
Hnojník - obrys regionu
Komorní Lhotka - obrys regionu
Řeka - obrys regionu
Smilovice - obrys regionu

Po sametové revoluci v roce 1990 došlo k osamostatnění všech obcí začleněných pod střediskovou obec Hnojník. Byly to obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice a Vělopolí.

Nastala éra nových podmínek života a řízení samostatných subjektů, samostatných obcí. Do vedení obcí nastupovali mnohdy lidé bez jakékoliv zkušenosti, vzdělání v této oblasti, přesto s nadšením a předsevzetím se s touto situací vyrovnat. Přestože každá obec začala hospodařit a rozhodovat o své budoucnosti samostatně, mnozí cítili potřebu se setkávat a společně řešit některé problémy. Obce začaly na organizovaných setkáních společně řešit některé problémy přesahující hranice vlastní obce, pracovníci obcí si navzájem pomáhali radou a zkušenostmi.

Vyústěním pak v roce 1998 bylo založení Sdružení obcí povodí Stonávky, jejímž cílem bylo posílit spolupráci nejen mezi jednotlivými obcemi, ale i se zahraničními partnery. Zakládajícími členy byly obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice a Vělopolí, pak přistoupila obec Komorní Lhotka a v roce 2001 obec Ropice. Prvním předsedou se stal Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice, který v této funkci působil do prosince roku 2007. Prvním místopředsedou byl do roku 2002 Jaromír Kafonek, starosta obce Hnojník, od roku 2002 do 2006 Václav Vojar, starosta obce Hnojník, od roku 2007 byl předsedou zvolen Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic a místopředsedou Jan Tomiczek, od roku 2012 je místopředsedou Tomáš Tomeczek, starosta obce Řeka.

Sdružení obcí vyvíjelo aktivity v přípravě a tvorbě rozvojových programů. Byly využívány možnosti finanční podpory z Programu rozvoje venkova spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. Velkým pomocníkem při přípravě byla společnost Třanovice služby o. p. s., jejíž úlohu pak převzala všemi obcemi sdružení v roce 2000 založená obecně prospěšná společnost STONAX o. p. s. Jedná se např. o projekty: Optimalizace vyučovacích kapacit, Energetická koncepce, Strategie rozvoje mikroregionu, Eliminace znečištění toku Stonávky, Cyklostezky, Agrostezky, Místní komunikace, Chodníky podél I/ 68, Naše děti mají talent, Dožinky - návrat ke kulturním tradicím, Poznávejme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra a mnoho jiných.

Vývoj v přeshraniční spolupráci vedl k novým aktivitám a to k navázání kontaktů se zahraničními partnery. V roce 2003 byla uzavřena smlouva o spolupráci s obcí Jaworze – Polsko, v následném období se Sdružením obcí Mikroregión Terchovská dolina - Slovensko a obcemi Jászsentandrás a Jászboldogháza - Maďarsko. V poslední době byla podepsána Dohoda o spolupráci na projektu s Mikroregiónem Bystrická dolina na Slovensku a navázána spolupráce se srbskými obcemi. Jednotlivé obce našeho mikroregionu spolupracují s dalšími obcemi z Polska i Slovenska.